[News] Nintendo ยื่นฟ้องร้อง “Yuzu” อีมูเลเตอร์ Switch หลังมีการหาเงินจากเกมเถื่อนในหลักล้านบาทต่อเดือน

Nintendo ยื่นฟ้องร้องต่อ Tropic Haze บริษัทผู้เป็นเจ้าของ Yuzu แล้ว โดยระบุว่า Yuzu เป็นโปรแกรมที่ “เอื้อต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ในระดับมโหฬาร” และเป็นผู้รับผิดชอบให้มีการนำโปรแกรมอีมูเลเตอร์ของพวกเขาไปใช้อย่างผิดกฎหมาย

Read More