[Bundle] Indie Gala – Monday Bundle #37

แพคใหม่จาก Indie Gala ทุกวันจันทร์นะครัช กับ Indie Gala – Monday Bundle #37 รายละเอียดมีดังนี้ จ่าย $1.89 (มีเวลาเหลือ 5 ชั่วโมงก่อนปรับราคาขึ้น) รับเกมตามนี้ Deadlings – Rotten Edition Crimsonland Nom Nom Galaxy Retro-Pixel Castles Muffin Knight Super Trench Attack! อนึ่ง สตีมคีย์ล้วน บางเกมมีการ์ด อสอง ราคาจะปรับขึ้นประมาณ 5 ทุ่มวันนี้ เกมดีราคาถูกแบบนี้ ไม่สอยได้ไงพี่น้องงงงง https://www.indiegala.com/