[Bundle] Indie Gala – Monday Bundle #37

monday-037
แพคใหม่จาก Indie Gala ทุกวันจันทร์นะครัช กับ Indie Gala – Monday Bundle #37 รายละเอียดมีดังนี้

จ่าย $1.89 (มีเวลาเหลือ 5 ชั่วโมงก่อนปรับราคาขึ้น) รับเกมตามนี้

Deadlings – Rotten Edition
Crimsonland
Nom Nom Galaxy
Retro-Pixel Castles
Muffin Knight
Super Trench Attack!

อนึ่ง สตีมคีย์ล้วน บางเกมมีการ์ด

อสอง ราคาจะปรับขึ้นประมาณ 5 ทุ่มวันนี้

เกมดีราคาถูกแบบนี้
ไม่สอยได้ไงพี่น้องงงงง
https://www.indiegala.com/

Sheapgamer Comments

แสดงความคิดเห็น